• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

Noortekeskuse eesmärgid:

  • noortekeskuse teenuse osutamine – eesmärgiga  luua noortele arengu ja eneseteostuse võimalused ning kaasav keskkond vaba aja sisustamiseks
  • Kristiine piirkonnas ürituste, projektide ja huvitegevuse organiseerimine, mille eesmärgiks on toetada noorte omaalgatust, ennetustööd, tööturule sisenemist, loovust, osalust, ettevõtlikkust ja vabatahtlikku tegevust
  • rahvusvaheliste ja riigisiseste noorteprojektide ja -vahetuste korraldamine

Noortekeskuse tegevussuunad:

Noorte kaasatuse ja omaalgatuse suurendamine

Kristiine noortekeskust külastavate noorte initsiatiivil viiakse läbi erinevaid tegevusi ja noorteprojekte ning nad on kaasatud noortekeskuse tegevuskava planeerimise protsessi. Tegevussuund tuleneb otseselt praeguste tegevuste analüüsist, millest on välja tulnud, et noorte osalus on pigem passiivne ehk nad võtavad korraldatud tegevustest osa, aga ei osale tegevuste planeerimise või läbiviimise protsessis.

Eesmärgistatud ja arendav vaba aja tegevus noortele

Tähelepanu suunatakse sotsiaalsete oskuste arendamisele, noorte keskkonnateadlikkuse tõstmisele ja tervislike eluviiside propageerimisele seikluskasvatuse, avatud töötubade ja välitegevuste kaudu. Noorsootöötajad on avatud poolel märganud, et noorte sotsiaalsed oskused ja teadmised, kuidas keskkonda hoida, on väga kesised ning noored teevad igapäevaselt sageli ebatervislikke valikuid.

Koostöö tugevdamine lähikonna koolidega

Koostöö koolidega toimib üksiktegevuste põhiselt, kuid töötajad soovivad, et koostöö toimiks regulaarselt läbi keskuse pakutavate mitteformaalse õppe programmide. Üksikute koostöötegevuste käigus on noortekeskuse töötajad märganud, et õpetajad ei ole teadlikud keskuse pakutavatest tegevusest ja seetõttu ei oska ise ka koostööd otsida.