• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

Koduteenuse eesmärgiks on tagada täisealise inimese iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes. Inimest abistatakse toimingutes, mida ta terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes toimetulekuks.

Teenus sisaldab:

  • Koduabi – ( näiteks eluruumide ja riiete korrastamisel, kütmisel ja toiduvalmistamisel tema eluruumis, ravimite ostmisel apteegist, toiduainete ja majapidamistarvete tellimisel e-keskkonnas);
  • Isikuabi – (näiteks riietumine, söömine, hooldusabivahendite kasutamine ja hügieenitoimingud);
  • Abi asjaajamisel – (terviseabi korraldamine, teenuse saaja juhendamine ja abistamine asjaajamisel ning saatmine tervishoiu-teenindus- ja ametiasutustes).

Koduteenuste hinnad:

Koduteenuse omaosalustasu arvestamisel võetakse arvesse inimese sissetulek. Teenuse omaosalustasu jääb vahemikku 0–10 €/h.
Omaosalustasu arvestamiseks on kehtestatud neli sissetulekuvahemikku, millest sõltub koduteenuse ühe tunni maksumus inimesele.

Koduteenuse eest tasub inimene omaosalustasu järgmiselt:

  • kui tema netosissetulek jääb alla 300 euro, ei rakendata omaosalustasu;
  • kui tema netosissetulek jääb vahemikku 301–450 eurot, on omaosalustasu 2 eurot tunnis;
  • kui tema netosissetulek jääb vahemikku 451–600 eurot, on omaosalustasu 4 eurot tunnis;
  • kui tema netosissetulek jääb vahemikku 601–750 eurot, on omaosalustasu 6 eurot tunnis;
  • kui tema netosissetulek on üle 751 euro, on omaosalustasu 10 eurot tunnis.


Kuidas pääseb teenusele?

Teenuse saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda (e-kirja, telefoni teel või kohapeal). Teenuse vajaduse tuvastab sotsiaalhoolekande osakonna spetsialist kodukülastusega. Taotlusele tuleb lisada linnaosa valitsuse nõutavad tõendid, mida on vaja abivajaduse hindamiseks.

Teenust osutatakse Kristiine linnaosas. Selleks tuleb esitada teenuse taotlejal ja/või tema seaduslikul esindajal Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjalik taotlus.

Info telefonil 645 7140
kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee

Abivajadus vaadatakse üle regulaarselt, vähemalt üks kord aastas.

Psüühilise erivajadusega inimesele teenuse osutamise otsustab sotsiaaltöötaja abivajaduse hindamise alusel. Sotsiaaltöötaja konsulteerib teenuse taotleja raviarsti ja vajadusel teenuse osutajaga ning arvestab nende hinnangut koduhoolduteenuse sobivuse kohta. Koduteenust ei osutata sõltuvusprobleemidega või voodikesksetele inimestele, kes vajavad igapäevast täielikku kõrvalabi ja hooldust. Koduteenus ei sisalda koduõenduse teenust.

Teenuse osutamise aluseks on Kristiine Tegevuskeskuse ning teenuse saaja vahel sõlmitud koduteenuste osutamise leping.
Teenust osutatakse vastavalt kliendi vajadustele koostatud hooldusplaanile.

KOV reguleerivad õigusaktid:
Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord