• Kontrast
  • aaaTeksti suurus
Logi sisse

Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

Teenus sisaldab:

  • koduabiteenust, mis hõlmab abistamist koduga seotud toimingute sooritamisel ja asjaajamisel;
  • isikuabiteenust, mis tähendab hooldatavaga füüsilist kontakti nõudvat abistamist.

Alates 2006. aastast on vastavalt Tallinna Linnavalitsuse korraldusele koduteenused tasulised. Seoses üleminekuga eurole kehtivad alates 1. jaanuarist 2011 järgmised koduteenuste hinnad:

  • 3,45 eurot teenuse ühe tunni hind
  • 0,64 eurot teenuse ühe tunni soodushind (kliendi omaosalustasu)
  • tasuta on koduteenused isikutele, kelle sissetulek on väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kehtiv palga alammäär.

Teenuste saamiseks tuleb teenuse taotlejal ja/või tema seaduslikul esindajal esitada elukohajärgsele sotsiaahoolekande osakonnale kirjalik taotlus.
Teenuse osutamise aluseks on Kristiine Tegevuskeskuse ning teenuse saaja vahel sõlmitud koduteenuste osutamise leping.
Teenust osutatakse vastavalt kliendi vajadustele koostatud hooldusplaanile. Teenuse osutamise miinimummaht isikule on üks tund nädalas (sh isiku juurde liikumise aeg) ning maksimummaht 20 tundi nädalas. Eluaseme korrastamisel ja kütmisel võetakse aluseks kehtestatud normpind suurusega kuni 51 ruutmeetrit.

Kuidas pääseb teenusele?

Esitada teenuse taotlejal ja/või tema seaduslikul esindajal Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale (Metalli tn 5) kirjalik taotlus.
Info telefonil 645 7140.

Koduteenust reguleerivad õigusaktid ja standardid:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus   § 6 lg 1
Sotsiaalhoolekande seadus  § 5, 14, 17-19
Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 otsus nr 255 “Strateegia „Tallinn 2030“ kinnitamine”
Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2012 määrus nr 7 “Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2012-2027”
Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2008 määrus nr 2 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord
Tallinna Linnavalitsuse 18. aprilli 2007 määrus nr 31 “Sotsiaalhoolekande korraldamise juhend”
Tallinna Linnavalitsuse 17. novembri 2014 korraldus number 1777 “Sotsiaalteenuste nõuded
Tallinna Linnavalitsuse 27. aprilli 2016 määrus nr 28 „Kristiine Tegevuskeskuse põhimäärus“
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti 22. septembri 2010 käskkiri nr 44 “Koduteenuste osutamisega seotud dokumentide vormide kinnitamine”